Home / ข่าวเด่น / เปิ ดวัน รับเงิ น 15000 ประกันสังคมมาต รา 33 เดือนสิงหาคม

เปิ ดวัน รับเงิ น 15000 ประกันสังคมมาต รา 33 เดือนสิงหาคม

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิ น เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดโ ควิ ด-19 ในกลุ่มผู้ประกันสังคมมาตร า 33 กรณี ครม. อนุมั ติโครงการเยียวย าเดือนละ 5,000 บ าท
เป็นเวลา 3 เดือน เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยจะ จ่ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิ น 15,000 บ าท สำหรับ มาตรา 33

ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน คือ ส่งเงิ นสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน สำหรับหลายๆคนที่กำลังรอแล้ว เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563
โดยจะจ่ ายเพียงครั้งเดียวรวมเป็นเงิ น 15,000 บ าท โดยความคืบหน้าวันนี้ มีความชัดเจนมากขึ้น นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ในฐานะโฆษ กสำนักงานประกันสังคม เผยถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงิ นชดเชยให้กับผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ส่งเงิ นสมทบไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งมีลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงิ นชดเชย 15,000 บ าท จำนวน 59,776 ราย
โดย ผู้ประกันสังคม มาตร า 33 ไม่ต้องลงทะเบี ยน เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบี ยนรับรองขอเงินชดเชยให้ลู กจ้ างก่อนนี้

แต่มีผู้ประกันตน บ างส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งประกันสังคมจะติดต่อขอข้อมูลต่อไป สำนักงานประกันมีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ซึ่งค าดว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงิ นเยียวย า 15,000 บ าท
โอนเข้าบัญชีไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ น ายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง
ที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่า กระทรวงการคลังจะสามารถจ่ ายเงิ นให้ได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม นี้

ทีมา:ballkaew.com

Facebook Comments

Check Also

เสี่ยโป้ หอบเงินสด 3 ล้านเดินแจกชาวบ้านช่วยน้ำท่วมจ.เลย

สำหรับนายอภิรัก …