Home / ข่าวเด่น / เห็นด้วยไหม ป.1-ม.6 รับคนละ 1,000 บ าท 3 เดือน เเบ่งเบ าภาระผู้ปกครอง

เห็นด้วยไหม ป.1-ม.6 รับคนละ 1,000 บ าท 3 เดือน เเบ่งเบ าภาระผู้ปกครอง

หลังจากที่ น าย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์​ มีโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาช น” Lot 5 Back To School เพื่อลดค่ าครองชีพ ลดราค ากว่า 1,600 รายการช่วยลดค่ าครองชีพของผู้ปกครอง มีสินค้ าเข้าร่วมรายการลดร าค าทั้งหมด 6 กลุ่ม รวม 7,158 รายการ ลดสูงสุดร้อยละ 68ล่ าสุด มีความเคลือนไหวจากทาง

น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช พร รคประชาธิปัตย์ ขอบคุณ “จุรินทร์” ที่จัด แบ็ค ทู สคูล เป็นเรื่องที่น่ายินดีเห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปั ญหาค่า ใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรี ยนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิ ดเทอมการศึกษา จะต้องหาเงิ นจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน

และค่ าเล่าเรียนของบุตรหลานถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด-19 ทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียน จะมีหน้าที่เดินเข้า2โ ร ง คือผู้ปกครองเข้าโร งจำนำ ลู กหลานเข้าโ ร งเรียน น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช พร รคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ในส่วนการเยี ยวย านักเรียนของรั ฐบ าล ขอเสนอให้รั ฐ บ าลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่ านเด็ กนักเรียน โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะ”ของขวัญวันเปิ ดเทอม” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน โดยการเยี ยวย า ควรมีทั้งนักเรียนในสังกัดโ รงเรี ยนรั ฐบ าลและโ รงเรี ยนเอกช น คนละ 1,000 บ าท ซึ่งเป็นอัต ร าการเยี ยวย าเท่ากับที่มติคณะรั ฐม นต รีเมื่อวานนี้(16มิ.ย.)

อนุมัติเยี ยวย าช่วยเหลือ ให้แก่ “เด็ กแรกเ กิด-สูงอายุ-พิการ” คนละ1,000บ าท จำนวน 6.7 ล้านคน การช่วยเหลือให้นักเรี ยนคนละ1,000บ าท

ระยะเวลา3เดือนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้ นเศร ษฐกิ จตามนโยบ ายรั ฐ บ าลในทางอ้อม ไม่น้อยกว่าการแ จกแพ็ คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

ข้อมูลsanjuans

Facebook Comments

Check Also

เสี่ยโป้ หอบเงินสด 3 ล้านเดินแจกชาวบ้านช่วยน้ำท่วมจ.เลย

สำหรับนายอภิรัก …