Home / ข่าวเด่น / “พระสีวลี”บูชาให้ถูกวิธีช่วยเสริมบารมีด้านโชคลาภเงินไหลมาเทมา

“พระสีวลี”บูชาให้ถูกวิธีช่วยเสริมบารมีด้านโชคลาภเงินไหลมาเทมา

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอยากเอามานำเสนอ ในวันนี้ค่ะ สำหรับชาว พุทธทุกคน พ ร ะสีวลี ท่านเป็นพ ร ะอ ร หั นต์ที่มีบารมี ทางด้านโชคลาภ ไ ม่ว่าท่านจะไป สู่ที่แห่งใดพระ สิวลีอิทธิคุณ ทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ บูชาเพื่อการเงิน ไหลมาเทมา พร้อมรับความร่ำร ว ย
มั่งคั่ง ที่จะเข้ามา อย่างรวดเร็ว เราจึงควร บูชาพ ร ะสีวลี เป็นประจำ และถูกวิธี กราบบูชา พ ระ สิ ว ลี แล้ว ชีวิตจะมีแต่ ความเจริญรุ่งเรือง พ ร ะสิวลีเป็น 1 ใน 80

พ ร ะ อ สีติ ม ห า สาวก หรือศิษย์เอก ของ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้า
พวกเราคุ้นเคยกันดี กับรูปลักษณ์ ของพ ร ะ สิ ว ลีที่เป็นภิกษุ มือขวา ถือไม้เท้า มือซ้าย

แบกกรด สะพาย บาตรบ้าง สะพายย่าม เครื่องอัฐบริ ข า รบ้าง

พ ร ะพุ ท ธ เ จ้าทรงยกย่อง พ ร ะ สิ ว ลีเป็นเอ ต ทั ค ค ะ ในทางมีลาภมาก เพราะท่าน มีบุญบารมีสูง

คาถานี้ แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุ ส า นไ ต ร ลักษณ์ จังหวัดลำปาง

การจะขอลาภ จากพ ร ะ สิว ลี แบบได้ผลเร็วนั้น เคล็ดสำคัญ ต้องเป็นคน ที่ทำทานมาก

สละซึ่ง ประโยชน์ส่วนตัว ช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้น ต้องครบ 5 จบ ในการสวด ต่อหนึ่งครั้ง

การบูชา พ ร ะ สี วลี ที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ ซึ่งมาลาภยศ ชื่อเ สี ยง ที่ขจรไปไกล

พร้อมรับ ความร่ำร ว ย มั่งมคั่ง ที่จะเข้ามา อย่างรวดเร็ว

เราจึงควร บูชา พ ร ะ สี ว ลี เป็นประจำ ท่านทรงเป็นพ ร ะ ภิกษุสงฆ์ แห่งโชคลาภ

และความสมบูรณ์ มั่งคั่งที่ไ ม่เคยข าด และความศรัทธานี้

ก็ยังคงปรากฏ อย่างเด่นชัด สืบทอดมา จนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพ ร ะ สิว ลีอย่างถูกต้อง

ก็จะพบค วา มร่ำร ว ยอย่างรวดเร็ว และมีกิน มีใช้ไ ม่ข าด

เคล็ดลับ วิธีการบูชา พ ร ะ สิวลี
ต้องเริ่มจาก การหมั่นบริจาค ทานในที่ๆ ย า กลำบ าก คือ หัวใ จของการบูชา พร ะ

สิวลีให้เป็นผลดี เพราะในอดีต ทุกๆ ชาติ ที่ผ่านมา

พ ร ะสิ วลีท่านจะทำบุญ ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธา เ ต็มร้อย

แม้ว่าของที่ทำบุญ จะราคาไ ม่แ พ ง แต่ก็จะเป็น

การถวาย ที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ ในสิ่งที่ผู้รับ ต้องการ ดุจการได้น้ำ

ในทะเลทร าย ดุจการได้อาหาร ในย ามหิว

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ ที่จะให้พ ร ะสิวลีท่านช่วย ค วรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้

ย ากไ ร้มากๆ ท่านจะได้ อานิสงส์บุญมาก

และต้องอุทิศบุญนั้น ส่งไปให้พ ร ะ สิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญ และเชื่อมบุญ

กับท่าน เพื่อให้ท่าน รู้จักเรา และรับรู้ ความต้องกา ร ของเราได้

การบูชา พ ร ะสีวลี นั้น ให้บูชาด้วย น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

หรือดอกบัว ทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้

น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิ ไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ ดโบราณนั้น กล่าวไว้ว่า การถวาย ผลไม้สด และน้ำผึ้ง ควรถวายในวัน พฤหัสบดี

ส่วนวันเสาร์ ควรถวาย อาหารจากทะเล หรืออาหาร ที่ปรุงจากต้นบัว

แล้วอธิ ษฐ านจิ ต ขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่าน ได้โชคได้ลาภ สมดังหวังแล้ว

จะต้องทำบุญเ ลี้ ยง หรือถวายสัง ฆ ท า น เพื่อเป็นการ ต่อโชคลาภ ให้มาไ ม่ข า ดสา ย

คาถาบูชา พ ร ะสิวลี
การสวด พ ร ะค าถ า ขอลาภ พ ร ะสีวลี ต้องอยู่ใน สมาธิที่สงบ แน่วแน่ จิ ตใจ

ไ ม่ส่ายไปมา ไ ม่คิดถึง ในเรื่องอื่น ตามองที่ค าถ าบูชา หรือหลับตา ภาวนานึกถึง ตัวอักขระตามไป ดังนี้

“สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ

สัพพะทาฯ สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง

มันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ”

ค าถ าบทนี้ ท่านให้ภาวนา ก่อนนอน ห รือหลังตื่นนอนแล้ว ก่อนไปทำงาน นอกบ้าน

เชื่ อว่าจะทำให้ เกิดลาภ ร่ำร วย ในการค้าขาย สะดวกใน เรื่องธุรกิจ ใครที่ คิดไ ม่ดี

จะกลับกลาย เป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติ สิริมงคลชีวิต ตลอดไป

ที่มาkiddidee.com

Facebook Comments

Check Also

ทุเรียนสาว ลูกแรกของต้น ออกลูกมา 8 กิโล

เข้าใกล้หน้าทุเ …